Vesmír by neměl existovat…

Nedávná vědecká studie teorie Velkého třesku měla velmi zajímavé závěry: naměřené výsledky byly “bizarní” a vesmír by vlastně neměl existovat. 1,2 Studie se zabývala problémem asymetrie hmoty a antihmoty, jedním z největších problémů teorie Velkého třesku. A vlastně celý problém jen zhoršila. Problém asymetrie hmoty a antihmoty se týká skutečnosti, že ve vesmíru pozorujeme velmi, velmi málo antihmoty. Antihmota jsou atomy a molekuly stejné, jako obyčejné hmoty, akorát mají přesně opačné mikrofyzikální vlastnosti. Například elektron coby částice hmoty má obdobu v antihmotě – tzv. pozitron – má stejnou hmotnost, ale opačný (kladný) náboj. Proton má obdobu v antihmotě v podobě antiprotonu – stejná hmotnost a vlastnosti, ale opačný, záporný náboj. Positron a antiproton mohou spolu vytvářet atomy antivodíku, a tak dále. Tyto částice měly při počátku vesmíru vznikat srážkami vysokoenergetických fotonů. Tato teorie je potvrzena – lze uskutečnit v laboratoři, kdy srážka vytvořených fotonů s vysokou energií vede k vzniku elektronů a protonů. Poznámka pod čarou: nejde o stvoření něčeho z ničeho, ale prostou fyziku zákona zachování hmoty a energie. Nicméně problémem je, že při srážce výše zmíněných fotonů vznikají ve stejném množství částice hmoty a antihmoty. Jenže ty, když se potom setkají, navzájem se anihilují (za vzniku záření a energie). Pokud tedy na počátku vesmíru vznikala ve stejném množství hmota a antihmoty, musely by se navzájem v krátké době anihilovat a vesmír by nyní měl být tvořen jen energií, ale žádnou hmotou. Teorie o rozdělení hmoty a antihmoty ve vesmíru do samostatných oblastí selhala, nic takového nebylo pozorováno a při současných znalostech vesmíru to není ani pravděpodobné.

Zpátky k naší studií. Vědci zastávající teorii Velkého třesku dlouho tvrdili (či snad lépe: věřili), že nějaký dosud neznámý fyzikální zákon umožnil porušit na počátku vesmíru zákonitost o rovnoměrném vzniku hmoty a antihmoty a umožnil např. vytvoření trošku více hmoty než antihmoty. Taková fyzikální klička ale navzdory vší snaze nebyla nalezena. Nynější studie ukázala, že množství vznikajících částic hmoty a antihmoty vykazuje devastující přesnost, přesněji jeden pár částic na miliardu. Předchozí studie ukazovaly přesnost menší (což dávalo určitou naději fanouškům Velkého třesku) – měřící metody totiž byly méně přesné. Nová studie s nejmodernějším vybavením tuto naději vyvrátila. Rozdíl jednoho páru částic na miliardu k vysvětlení nynějšího vesmíru, tvořeného pouze hmotou, nedostačuje.

Jedna novinová zpráva označila výsledky studie jako „bizarní“3, což dobře ilustruje, jakým stylem proevoluční vědci uvažují. Výsledky totiž bizarní nejsou, jde jen o potvrzení základních fyzikálních zákonů, které jsou dobře známy již z předchozích, méně přesných měření. Narozdíl od spekulativní teorie Velkého třesku jsou výsledky této studie měřitelné, testovatelné a opakovatelné, jinými slovy jde o poctivou reálnou vědu. Výsledky jsou tak bizarní jen pro někoho, kdo už se upsal vírou modelu Velkého třesku. Není to poprvé, kdy „velkotřeskové“ myšlení vede k závěru, že vesmír by neměl existovat.4 Fanouškům Velkého třesku je třeba připsat kredit za vytrvalost a statečnost. Nedovolí totiž nikomu a ničemu, aby otřáslo jejich vírou v miliardy let, a to ani závěru, že vesmír by neměl existovat, pokud je jejich teorie pravdivá. Je ale otázkou, proč se této teorie drží řada křesťanů, i když odporuje jak biblickému textu, tak i vědeckým měřením.5 Poctivá věda v této studii tak dala další důkaz, že Boží slovo, Bible, je včetně knihy Genesis spolehlivým zdrojem informací o naší planetě i vesmíru kolem nás.

Článek vychází z článku dr. Jakea Herberta „Big Bang scientists: Universe shouldnt exist“, publikováno na www.icr.org

Odkazy

  1. Smorra, C. et al. 2017. A parts-per-billion measurement of the antiproton magnetic moment. Nature. 550 (7676): 371-374.
  2. Osborne, H. The Universe Should Not Actually Exist, CERN Scientists Discover. Newsweek. Posted on newsweek.com October 25, 2017, accessed October 26, 2017.
  3. Griffin, A. The universe shouldn’t exist, scientists say, after finding bizarre behaviour of anti-matter. Independent. Posted on independent.co.uk October 24, 2017, accessed October 26, 2017.
  4. Ghose, T. Universe Shouldn’t Be Here, According to Higgs Physics. Live Science. Posted on livescience.com June 23, 2014, accessed October 26, 2017. (Note that, despite the title of this article, it’s not the physics of the Higgs boson per se that implies that the universe shouldn’t exist; rather it’s Big Bang cosmology that is leading to this conclusion.)
  5. Many contradictions exist between Big Bang cosmology and the Genesis creation account. For instance, the Big Bang has stars forming before the earth, whereas Genesis has the earth being created before stars (Genesis 1:1, Genesis 1:16). Likewise, the Big Bang has a molten, fiery primordial Earth, whereas the primordial Earth, according to Genesis, was a watery mass (Genesis 1:2).

Komentáře