Ezechiášův tunel

V roce 1838 objevil americký biblický vědec Edward Robinson tunel vedoucí od gíhonského pramene do rybníka Siloe. Tunel byl vybudován jako akvadukt, který měl zajistit zásobování města v případě obležení. Zakřivený tunel je 533 metrů dlouhý a používá k dopravě vody třiceticentimetrový gradient mezi svými konci. Tunel sám o sobě je pozoruhodné dílo, neboť byl zaráz kopán z obou konců a dělníci se tedy museli sejít uprostřed. K navigování používali nejspíše zvukové signály (bušení do kusů kamene nebo kovu), které slyšeli koordinátoři na zemi a vydávali podle toho instrukce dělníkům. Nasvědčuje tomu několik změn směru, které stavitelé udělali. Nápis, který v něm byl nalezen, hovoří, že jej nechal vykopat judský král Ezechiáš před rokem 701 před naším letopočtem přesně tak, jak se píše v Bibli v 2 Královské 20,20.

2 Královská 20:20   O ostatních příbězích Chizkijášových, o všech jeho bohatýrských činech a jak udělal rybník a vodovod, jímž přivedl vodu do města, se píše, jak známo, v Knize letopisů králů judských.

Jeruzalém byl díky své poloze na hoře výborně bránitelným místem takřka ze všech stran. Nicméně jeho slabinou bylo právě zásobování vodou, kdy hlavní zdroj – gíhonský pramen – se nacházel mimo městské hradby. Bible praví, že v osmém století před naším letopočtem král Ezechiáš, který se snažil připravit na obléhání Asyřany, zablokoval vodní zdroje mimo město a svedl je tunelem do rybníka Siloe. Nahradil tak dřívější systém, Warrenovu šachtu, kterou vybudovali ještě Jebuzejci, bydlící v Jeruzalémě před Izraelci. Warrenova šachta vyžadovala, aby osoba jdoucí pro vodu, podnikla poměrně dlouhou cestu tunelem k vodě a následně opět s nákladem vody na povrch. Navíc nevyhovovala svou kapacitou.

 2 Paralipomenon 32:2   Vida pak Ezechiáš, že přitáhl Senacherib, a že tvář jeho obrácena jest k boji proti Jeruzalému, 3   Uradil se s knížaty a rytíři svými, aby zasypali vody studnic, kteréž byly vně za městem. I pomáhali jemu. 4   Nebo shromáždilo se lidu množství, a zasypali všecky studnice i potok rozvodňující se u prostřed země, řkouce: Proč přijdouce králové Assyrští, mají najíti vody tak mnoho?

2 Paralipomenon 32:30   Tentýž Ezechiáš zasypal tok vody Gihonu hořejší, a přímo vedl jej dolů k západní straně města Davidova, a šťastně se vedlo Ezechiášovi ve všech skutcích jeho.

Dnes je tunel průchozí a přístupný veřejnosti. Je jedním z mnoha důkazů, že Bible je spolehlivá po historické stránce. Otázku, zda je spolehlivá i v ostatních, duchovních záležitostech, již nechám na zodpovězení každému z vás, milí čtenáři.

Použitá literatura: en.wikipedia.org, www.bibleplaces.com, www.bib-arch.org

Mapa převzata z: http://hitch.south.cx

Komentáře