Devět duchovních temperamentů

Každý člověk je jiný. Nemyslím to jen fyzicky a povahově, ale také duchovně. Přemýšleli jste někdy, proč někdo zvedá při modlitbě ruce vzhůru a jiný sklání hlavu? Proč někdo kleká, proč se někomu nevadí hlasitá hudba a jiného naopak strašně rozčiluje? Podíl na tom má nejen subkultura, ve které jsme vyrostli, a naše výchova z dětství. Roli hraje také to, jaký má kdo duchovní „temperament“. Gary Thomas ve své knize nabízí zajímavý test, který bychom Vám rádi zprostředkovali. Věřím, že Vám následující otázky pomohou lépe poznat sami sebe a možná tak prohloubit Vaši duchovní zkušenost.

* podle knihy Posvátné stezky – Gary Thomas

Jak na to? U každého duchovního typu jsou uvedeny otázky. Obodujte si je od jedné k pěti. Pět znamená úplně souhlasí, čtyři znamená z větší části souhlasím, tři znamená částečně souhlasím, dvě znamená něco na tom je, ale spíše se mě toto netýká, jedna znamená: vůbec nesouhlasím. Nakonec body sečtěte a napište na kousek papíru, nejlépe rovnou do malé tabulky, kde si pro každý duchovní typ uděláte kolonku. Na konci testu uvidíte, ve kterých kategoriích máte nejvíce bodů. Většina lidí dominuje v jedné, dvou nebo třech kategoriích. Blahopřeji, to jsou s největší pravděpodobností Vaše duchovní temperament/y!

 

1 – Naturalistický křesťan

Naturalisté se raději modlí někde u řeky než v budově, ať už jde o budovu střídmou nebo honosnou. Knihy s sebou raději neberou, teologicky odborné kázaní jim nic moc neříká. Naturalisté budou nejraději, když mohou chodit lesem, po horách nebo loukách a přemýšlet o tom, jak se Bůh zjevuje v přírodě. Jsou přesvědčeni, že příroda hlasitě volá: „Bůh existuje!“ Z Bible k nim nejvíce promlouvají Kristova podobenství a Žalmy.

Slabá místa:

– individualismus – mají tendenci svůj náboženský život prožívat sami. Musí si dát pozor, aby jim příroda nesloužila jako záminka uniknout před povinnostmi křesťanského života. Jsou jedněmi z těch, kterým Pavel říká: „Neopouštějte společná shromáždění.“

– duchovní klam – někdy myšlenky, které načerpají v přírodě, považují za stejně věroučené, jako biblické verše. Zapomínají, že svou zkušenost z přírody musí poměřovat Biblí.

– modlářský vztah k přírodě

Jste naturalista?

Oznámkujte následující otázky od jedné k pěti. Pět znamená úplně souhlasí, čtyři znamená z větší části souhlasím, tři znamená částečně souhlasím, dvě znamená něco na tom je, ale spíše se mě toto netýká, jedna znamená: vůbec nesouhlasím. Nakonec body sečtěte a napište na kousek papíru, nejlépe rovnou do malé tabulky, kde si pro každý duchovní typ uděláte kolonku.

a) Bohu se cítím nejblíže, když mě obklopuje to, co Bůh stvořil – hory, lesy, moře

b) Když jsem celý den zavřený ve sboře a jen poslouchám kázání, řečníky a zpěváky, něco mi schází.

c) Víc by se mi líbila bohoslužba v lese u potoka než v modlitebně.

d) Kdybych se mohl chodit modlit do zahrady anebo zmizet na celý den sám do hor, byl bych velice šťasten.

e) Určitě bych si koupil knihu s názvem „Svatyně přírody – kniha obrazů“.

f) Vnímání Boží krásy v přírodě ke mně promlouvá víc než chápání nových pojmů, účast na bohoslužbách nebo řešení společenských otázek.

 

2 – Smyslový křesťan

Smysloví lidé se touží ponořit do Boží velebnosti, krásy a nádhery. Zvlášť je přitahuje liturgie, majestátnost a velkolepost. Tito křesťané chtějí být při uctívání naplnění pohledy, zvuky a vůněmi, které na ně silně působí. Jejich srdce stoupá vzhůru, pokud slyší klasickou hudbu, formální řeč. Zatímco jiné křesťany by takovýto útok na smysly rozptyloval nebo i rozčiloval, oni se z něj radují. Velmi je oslovují např. skladby Mozarta, Beethovena aj.

Slabá místa:

– uctívání, jemuž schází opravdovost – příklad: v jednom městě se konala serie křesťanských koncertů, kde vystupovali špičkoví křesťanští umělci. Na závěr zazněla výzva k obrácení a dopředu přišla řada lidí. Jedna žena několik dní poté přišla za kazatelem a řekla: „Ta hudba mě prostě dostala do nálady. Nemyslela jsem to vážně.“

– smysly nás můžou klamat a podvádět – smysly může zneužít i satan. Opět jde o to nespoléhat se na unešení se svými zážitky, ale poměřovat vše důsledně Biblí

– modlářský vztah ke kráse – smyslový křesťan může chodit do sboru nebo kostela proto, že je mu tam dobře a líbí se mu to tam, bez toho, aniž by byl zasažen Božím slovem

– uctívání uctívání a ne Boha – riziko záměny smyslové stimulace a skutečné rozhodnutí vůle a rozumu pro Boha

Jste smyslový křesťan?

Oznámkujte následující otázky od jedné k pěti. Pět znamená úplně souhlasí, čtyři znamená z větší části souhlasím, tři znamená částečně souhlasím, dvě znamená něco na tom je, ale spíše se mě toto netýká, jedna znamená: vůbec nesouhlasím. Nakonec body sečtěte a napište do příslušného řádku v tabulce.

a) Bohu se cítím nejblíže ve sbotu, který připouští, aby se mé smysly probudily – kde mohu vidět, cítit, slyšet a téměř ochutnat Boží velebnost

b) Rád chodím do sborů s liturgickou bohoslužbou, kde je Večeře Páně skutečným obřadem

c) Uctívat Boha v jednoduše zařízené místnosti by pro mě nebylo snadné. Alespoň kazatelna a sedadla aby tam byla. Kříž na stěně a nějaký výzdoba by mi taky vůbec nevadily.

d) Slova barvitý, voňavý, smyslový ve mně vzbuzují zájem.

e) Určitě bych si koupil knihu „Krása uctívání“.

f) Bavily by mě lekce z kreslení či umění zaměřené na duchovní témata.

 

3 – Tradicionalisté

Pro tradicionalisty je důležité to, co se někdy nazývá historická dimenze víry – to je obřady, symboly, svatost a oběť. Víra těchto křesťanů směřuje k ukázněnosti. Některým jiným křesťanům se zdá, že tradicionalisté jsou zákoničtí a příliš lpí na zachovávání obřadů nebo určitého vnějšího chování. Tradicionalista chodí obvykle pravidelně do kostela, platí poctivě desátky, dodržuje důsledně sobotu tak dále. Řád věcí je pro tradicionalisty nezbytný. Tichá, nestrukturovaná modlitba, hlasitá hudba nebo nadšené jásání jim nic neříká.

Slabá místa:

– bohoslužba bez Boha – tradicionalisté mohou jen mechanicky opakovat určité obřady, aniž by měli skutečný vztah s Bohem. Někdy zapomínají, že svaté není náboženství, ale Bůh. Něco podobného udělali Izraelci a Bůh jim musel připomenout: Nenávidím všechny vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění.

– odsuzování druhých, kteří si na tradice a „klasické zásady“ nepotrpí

– mechanické opakovaní

– zbožštění rituálů

Jste tradicionalista?

Oznámkujte následující otázky od jedné k pěti. Pět znamená úplně souhlasí, čtyři znamená z větší části souhlasím, tři znamená částečně souhlasím, dvě znamená něco na tom je, ale spíše se mě toto netýká, jedna znamená: vůbec nesouhlasím. Nakonec body sečtěte a napište do příslušného řádku v tabulce.

a) Bohu se cítím nejblíže, mohu-li se účastnit bohoslužeb probíhajících podle řádu. Vyhovuje mi řád, který pamatuji už od dětství.

b) V církvi je individualismus skutečným nebezpečím.

c) Výraz „tradice“ a „dějiny“ mi nejsou cizí.

d) Líbí se mi účast na liturgické bohoslužbě. Mám rád tradiční církevní svátky.

e) Zajímala by mě kniha o křesťanských symbolech.

f) Zkoušel jsem se modlit otčenáš a myslím, že je užitečné, když se touto modlitbou občas upřímně pomodlím.

 

4 – Asketici

Asketici uctívají Boha skrze prostotu a samotu. Nežádají nic víc, než aby mohli být na modlitbách sami. Typickým příkladem je člověk, který se ráno zavře na hodinu do pokoje, čte si Bibli a nepřeje si být rušen. Pryč s liturgií a lomozem vnějšího světa. Hlasitá hudba, pestré dekorace nebo obrazy jsou jim spíš na obtíž. Asketici vedou bytostně niternou existenci. Zdá se, že jsou od ostatních oddělení, i když jsou součástí nějaké skupiny. Často jsou introspektivní – zkoumají sami sebe. V prostředí, které jim neumožňuje „naslouchat tichu“ se necítí dobře. Není jim cizí půst nebo noční stráž.

Slabá místa:

– přílišný důraz na osobní zbožnost – touha po samotě může být problematická. Je nutno vyvážit potřebu být sám s Bohem a jít k druhým.

– samomučednictví, snaha získat Boží přízeň svými zásluhami, velikostí toho, jak se „obětuji“

Jste asketik?

Oznámkujte následující otázky od jedné k pěti. Pět znamená úplně souhlasí, čtyři znamená z větší části souhlasím, tři znamená částečně souhlasím, dvě znamená něco na tom je, ale spíše se mě toto netýká, jedna znamená: vůbec nesouhlasím. Nakonec body sečtěte a napište do příslušného řádku v tabulce.

a) Bohu se cítím nejblíže, když jsem dám a když mi nic nebrání, abych se soustředil na jeho přítomnost.

b) Víru bych označil spíše za „vnitřní“ než „vnější“.

c) Slova „ticho“, „samota“, „kázeň“ jsou mi blízká.

d) Postit se je dobrá věc, rád bych to sám někdy den nebo i dva zkusil.

e) Rád bych si přečetl knihu o mniších.

f) Určitě by se mi líbilo vést noční život, složit krátkodobý slib mlčenlivosti nebo trávit čas na noční stráži.

 

5 – Aktivisté

Aktivisté slouží Bohu, který je spravedlivý. Jejich oblíbeným příběhem je, jak Ježíš vyčistil chrám, nebo příběhy o Eliášovi. Uctívání chápou jako boj proti zlu a volání hříšníků k pokání. Církev je pro tyto křesťany místem, kde mohou znovu nabít baterie, aby se vrátili do světa a znovu vedli válku proti bezpráví. Aktivisté se hojně angažují v otázkách sociálních či při šíření evangelia. Jejich interakce s jinými – třeba i konfliktní – jim dodává víc životní síly než samota nebo malá skupinka křesťanů.

Slabá místa:

– Odsuzování – těch, kteří nedokáží „uzemnit ostatní“, kteří toho nedělají tolik, co oni

– Elitářství, pýcha – nad tím, co dokázali

– Nedostatek důrazu na osobní svatost – zabývají se tak moc vyndáváním třísek z očí jiných, že nevidí trám ve svém oku

– Nedostatek schopnosti vcítit se, vnucování své pravdy ostatním

Jste aktivista?

Oznámkujte následující otázky od jedné k pěti. Pět znamená úplně souhlasí, čtyři znamená z větší části souhlasím, tři znamená částečně souhlasím, dvě znamená něco na tom je, ale spíše se mě toto netýká, jedna znamená: vůbec nesouhlasím. Nakonec body sečtěte a napište do příslušného řádku v tabulce.

a) Bohu se cítím nejblíže, když můžu hájit jeho jméno.

b) Velmi mi vadí, když jsou ostatní křesťané apatičtí a nevyvíjejí žádnou činnost. Chtěl bych něco udělat, aby církev tuto apatii překonala.

c) Křesťan musí znát argumenty nebo verše, kterými by obhájil svou víru proti ostatním

d) Křesťan by měl rozhodně bojovat proti společenským nešvarům, chodit k volbám a ozvat se, když se děje něco nesprávného.

e) Rád bych si přečetl knihu „Spravedlivý hněv“.

f) Dnešní církev neplní svůj účel přinášet lidem evangelium, žije si jen tak pro sebe.

 

6 – Pečující křesťané

Pečující křesťané slouží Bohu tím, že slouží jiným. Spatřují Krista v chudých a nuzných a jejich víra roste, když jsou v kontaktu s takovými lidmi. Mají potřebu pro ně něco udělat, uvařit oběd, sehnat nějaké oblečení, přispět do sbírky. Někdy se jim zdá, že ostatní křesťané, kteří se zabývají svou duchovností, spiritualitou, se chovají tak trochu sobecky. Zatímco péče o druhé mnohé ostatní unavuje, je naopak naplňuje a dodává jim novou energii.

Slabá místa:

– Odsuzování – těch, kteří nedělají tolik dobrých skutků jako oni

– Služba sobě samému skrze službu druhým – někteří lidé s nízký sebevědomím pociťují potřebu sloužit druhým, aby tak dodali smysl své vlastní existenci. „Milují“ druhé, aby na oplátku milovali oni je. Pravá služba však má vycházet z lásky k Bohu a starosti o druhé.

– Příliš zúžený pohled na věci – v tomto se doplňují dobře s aktivisty. Pečující křesťan vyřeší následek, aktivista příčinu.

– Zanedbávání nejbližších – ve své horlivosti mohou zapomínat pečovat o rodinu, potřebné ve sboře

Jste pečující křesťan?

Oznámkujte následující otázky od jedné k pěti. Pět znamená úplně souhlasí, čtyři znamená z větší části souhlasím, tři znamená částečně souhlasím, dvě znamená něco na tom je, ale spíše se mě toto netýká, jedna znamená: vůbec nesouhlasím. Nakonec body sečtěte a napište do příslušného řádku v tabulce.

a) Bohu se cítím nejblíže, když ho zahlédnu v potřebných, nuzných, chudých, nemocných a ztrápených.

b) Unavují mě křesťané, kteří vedou učenou diskuzi nebo zpívají pobožné písně, zatímco nemocný soused nemá co jíst, a venku před sborem někdo bezradně stojí nad rozbitým autem.

c) Slova služba a soucit mi hodně říkají

d) Cítím Boží moc, když někomu pomáhám nebo radím

e) Rád bych si přečetl knihu „99 způsobů, jak pomoci svému bližnímu“.

f) Raději bych jel na návštěvu k nemocnému nebo šel navařit pro hosty z daleka než seděl v sobotní škole nebo šel na procházku do lesa.

 

7 – Entuaziastiční (nadšení) křesťané

Duchovním smyslem entuaziastů je vzrušující uctívání. Zatímco smyslový křesťan touží být obklopen krásou a vznešeností, entuaziasty inspiruje radostná oslava. Jsou jakýmisi Božími roztleskávači. Často touží po tom, aby mohli vykřikovat „Amen“, tleskat a nebo nadšeně tančit. Není-li zasaženo jejich srdce a nezakoušejí-li Boží moc, pak jim něco schází. Jim nestačí vědět o určitých pojmec, musí je zakusit, pocítit.

Slabá místa:

– Vyhledávání zážitků pro zážitky samé, prožívání nadšení jako droga

– Nezávislost – někdy se řídí víc svými pocity než autoritou Písma

– Vykládání si neadekvátních věcí jako Božích znamení, zaměňování hlasu svého nitra za Boží hlas

– Ztotožňování dobrých pocitů se správným uctíváním

– Snadná ovlivnitelnost pocity a atmosférou

Jste entuaziasta?

Oznámkujte následující otázky od jedné k pěti. Pět znamená úplně souhlasí, čtyři znamená z větší části souhlasím, tři znamená částečně souhlasím, dvě znamená něco na tom je, ale spíše se mě toto netýká, jedna znamená: vůbec nesouhlasím. Nakonec body sečtěte a napište do příslušného řádku v tabulce.

a) Bohu se cítím nejblíže, když se mé srdce vznáší a když mám pocit, že jsem jím naplněn až po okraj. Oslavování Boha, to je moje nejoblíbenější bohoslužba.

b) Náš Bůh je úžasný! Mělo by nás naplňovat, když ho uctíváme. Nechápu, jak může někdo říkat, že uctívá Boha, když se při příchodu do sboru tváří, jako by šel na pohřeb.

c) Slova „radost“ a „oslava“ jsou mi velmi blízká.

d) Očekávám, že Bůh bude neočekávaně jednat. Myslím, že není špatné uctívat Boha tancem nebo moderní hudbou.

e) Rád bych si přečetl knihu „Dobrodružství života s Bohem“.

f) Za kazety a CD utratím víc než za knihy.

 

8 – Komtemplativní křesťané

Kontemplativní křesťané hovoří o Bohu jako o svém milém. Jejich pojetí Boha je dobře popisují biblické obrazy Boha a Syna nebo Ženicha a Nevěsty. K jejich oblíbeným místům v Bibli patří Píseň Šalamounova (Píseň písní), Žalm 63 anebo postava Marie z Betánie. Mluví o zamilovanosti do Boha. Tito křesťané více usiluji o to, aby Boha milovali tou nejčistší a nejhlubší láskou, jakou si lze představit.

Slabá místa:

– Ztráta rovnováhy – kontemplativní křesťané někdy dělají tu chybu, že skutečnost rozdělují na oblast světskou a duchovní, přičemž tu světskou zanedbávají. Mají dojem, že jim láska k Bohu brání radovat se z obecenství s jinými lidmi nebo z něčeho, co Bůh stvořil.

– Zapomínání na ctnost, sebekázeň a sebekontrolu

– Závislost na duchovních zážitcích, pocitech vnitřního pohnutí

– Pohlcení vlastního já

– Používání metod východních náboženství, mystiky, která má kořeny ve spiritismu

Jste kontemplativní křesťan?

Oznámkujte následující otázky od jedné k pěti. Pět znamená úplně souhlasí, čtyři znamená z větší části souhlasím, tři znamená částečně souhlasím, dvě znamená něco na tom je, ale spíše se mě toto netýká, jedna znamená: vůbec nesouhlasím. Nakonec body sečtěte a napište do příslušného řádku v tabulce.

a) Bohu se cítím nejblíže, když jsou probuzeny mé city, když se Bůh dotýká mého srdce, když mi říká, že, mne miluje a když se mohu cítit jako jeho nejlepší přítel.

b) Nejobtížnější období ve víře zažívám tehdy, když v sobě necítím Boží přítomnost.

c) Slova důvěrnost a srdce jsou mi velmi blízká

d) Líbí se mi, když mohu půl hodinky denně sedět bez přerušení v tiché modlitbě a „držet se za ruce“ s Bohem, radovat se z jeho přítomnosti

e) Rád bych si přečetl knihu „Proměňující přátelství“.

f) Když přemýšlím o Bohu, pak se mi vybavují pojmy jako láska, přátelství, uctívání.

 

9 – Intelektuální křesťan

Intelektuální křesťané mohou být skeptičtí i horlivý věřící, plaší, samotářští, mohou intelektuální konfrontaci vyhledávat nebo se ji vyhýbat. Společné jim je, že víru potřebuji pochopit, ne ji zakoušet. Mají pocit, že Bohu jsou nejblíže, když pochopí něco nového z Bible, nebo si přečtou něco o novém archeologickém objevu, který potvrzuje nějaký biblický příběh. Vyznají se v křesťanských pojmech a rádi diskutují o křesťanském učení.

Slabá místa:

– záliba ve sporech

– upřednostňování vědění před jednáním a osobním vztahem s Bohem

– pýcha

– škodlivé, destruktivní poučování

Jste intelektuální křeštan?

Oznámkujte následující otázky od jedné k pěti. Pět znamená úplně souhlasí, čtyři znamená z větší části souhlasím, tři znamená částečně souhlasím, dvě znamená něco na tom je, ale spíše se mě toto netýká, jedna znamená: vůbec nesouhlasím. Nakonec body sečtěte a napište do příslušného řádku v tabulce.

a) Je pro mě důležité přesně vědět, čemu věřím, a dokázat si to obhájit. Bohu se cítím nejblíže, když se dozvím něco nového.

b) Vadí mi, že se církev příliš soustředí na pocity a duchovní zkušenosti.

c) Slovo „pravda“, „dokázáno“ a „pojem“ je mi velmi blízké.

d) Rád studuji bez rušení několik hodit Písmo nebo dobrou křesťanskou knihu, a rád naslouchám diskuzi v malé skupince

e) Určitě bych si koupil knihu „Nové důkazy, které vyžadují rozhodnutí,“ „Bible a archeologie“, „Důkazy celosvětové potopy“.

f) Víc peněz utratím za knihy než za kazety nebo cédéčka.

 

10 – Úplný křesťan

By byl nejideálnější typ duchovního temperamentu. Protože jsme ale jenom lidé, málokdy se to stane. U většiny lidí převažuje jeden až tři z výše zmíněných temperamentů. Jiné nám mohou být neutrální a jeden nebo dva nás většinou lehce rozčilují. Každý z těchto typů má své výhody, ale i svá slabá místa.

 

Jaký duchovní temperament máte vy?

Komentáře