Svatá kniha? A která?

napsal: David Catchpoole, originál na www.creation.com, přímý překlad

Odpůrci křesťanství často říkají něco ve smyslu:

‘Vy křesťané prohlašujete, že Bible je svatá, ale že svaté knihy ostatních náboženství nejsou nic. Ale například hinduistické védy nebo muslimský korán považují hinduisté anebo muslimové taky za svaté. Proč bych měl teda naslouchat vám a ne jim?

Pokud se mne někdo takhle vyzývavě zeptá, obvykle odpovím:

‘To je dobrá otázka. To, co jste řekl, je logické a fér. Ovšem co přesně myslíte slovem „svatý“?

Odpověď většinou zní:

‘Jakože božského původu.’

‘Pravda, takže všechna ta náboženství, která jste uvedl, tvrdí, že jejich „svatá kniha“ je pravdivá a že nepochází od člověka, ale od nějakého božstva či božstev? Ale všechny být přece pravda nemůžou, protože si navzájem odporují. Například, Bible říká, že Ježíš je ta cesta, pravda i život (Jan 14,6) a že zemřel za naše hříchy, ale třetího dne vstal z mrtvých (1 Kor 15, 1-4), a taky že nikdo nepřichází k Bohu Otci, než skrze Ježíše. To zjevně odporuje každé jiné „svaté knize“, kterou znám. Hodně lidí si myslí, že „všechna ta náboženství jsou vlastně o tom samém“, anebo že „je mnoho cest k Bohu“, ale je víc než zjevné, že křesťanství je příkře odlišné od všech ostatních náboženství. Zaprvé v tom, že Ježíš Kristus je živý Zachránce – poté, co vstal z mrtvých, vidělo ho přes 500 očitých svědků (1 Kor 15,6), zatímco zakladatelé ostatních náboženství dnes leží ve svých hrobech.1 To je první silný důkaz pro unikátnost křesťanství a Bible. Jsou ale ještě jiné cesty, jak otestovat, která „svatá kniha“ je pravdivá?

Většina vyzyvatelů je už normálně v tomto místě zmatená, takže pokračuji:

‘Dokud žijeme tady na Zemi, je pro nás těžké otestovat, co ta či ona „svatá kniha“ říká o nadpozemských věcech. Ale co třeba otestovat to, co ta či ona kniha tvrdí o pozemských věcech?2 Aha! To otestovat můžeme. Která kniha nejlépe vysvětluje třeba geologii Země? Která nejlépe vysvětluje, proč nacházíme v pohořích vrstvy usazených hornin se zkamenělinami rostlin a zvířat, řadu za řadou, bez trhlin, ohnuté a naskládané, bez známek eroze, hornin, které vypadají, jako kdyby byly uloženy ještě v době, kdy byly vlhké a neztvrdlé? Jedině Bible. Která kniha nejlépe vysvětluje, proč se rostliny a zvířata mohou množit jedině „podle svého pokolení“, proč je samec a samice, proč je proces rození bolestivý, proč stoupá počet mutací a genetických poruch – jako kdyby stvoření bylo v „otroctví zániku“ (Řím 8,21, ČEP). Jedině Bible!

‘A co počet lidstva a jeho geografické rozdělení po planetě? Pokud počítáme zpět podle klasických populačních křivek, dostáváme se k hrstce společných předků zhruba před 4500 lety někde v oblasti Středního východu – což opět zapadá do toho, co říká Bible, ale žádná jiná náboženská kniha3. A rovněž je to konzistentní s tím, co říkají vědci, že rasa je biologicky neexistující pojem, protože všichni jsou „z jedné krve“ (Skutky 17,26, překlad krále Jakuba).

‘Vezměte si také například zemědělství: je to náhoda, že většina pěstovaných polních plodin pochází z oblasti „úrodného půlměsíce“ mezi řekami Eufrat a Tigris, což je přesně tam, kde Bible píše, že se kdysi nacházela babylonská věž a odkud se lidé rozprchli do světa?

‘Ale je tu ještě jeden zákolník: žádná jiná „svatá kniha“ nepopisuje smrt jako „nepřítele“ (1. Kor 15,26), což je přesně to, čím smrt pro člověka je. Pokud se podíváte na truchlící na pohřbu, kterým zemřel někdo milovaný, je zřejmé, že něco je špatně, že smrt je vetřelec, tak jak to popisuje Bible. Ale Bible nejen popisuje problém, ale také přináší jeho logické řešení4. Takže, pokud ve věcech, které můžeme otestovat, Bible vítězí na všech parketách, které „svaté knize“ budete vy věřit?

Vždycky, když tazatelům nabídnu srovnání po tomto způsobu, říkají něco ve smyslu: O tom jsem nikdy neuvažoval… Řada z nich nad tím dále přemýšlí a uznává, že ve všech těch nejrůznějších verzích našeho počátku, od ateistické evoluce přes různé verze stvoření v různých „svatých knihách“ může jen jedna být tou pravdivou a tato musí při testování obstát před těmi ostatními ve světle důkazů vědy moderního světa.

Pro ty, kdo opravdově hledají pravdu a život, Ježíš Kristus slibuje: kdo hledá, ten nalézá (Matouš 7,8). To je slib, který si každý může osobně vyzkoušt. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země… on stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. (Skutky 17, 24-27). Tak proč Jej nehledat, a nenalézt Ho právě dnes?

1 – Thus Jesus uniquely validated His claims to divinity and exclusivity. The articles at Q&A: Did Jesus Christ really rise from the dead? provide supporting evidence.

2 – Cf. John 3:12. Return to text.See Batten, D., Where are all the people? Creation 23(3):52–55, 2001.

3 – See Batten, D., Where are all the people? Creation 23(3):52–55, 2001.

4 – See Here’s the Good News.

 

Komentáře