Pozvánka: Novoroční výšlap na Praděd 2020

Pozvánka – Novoroční program

Starověcí lidé – byli lidé původně hloupí nebo chytří?

Byli starověcí lidí inteligentní nebo ne? Mnoho křesťanů má dnes představu, že byli spíše hloupější než my, protože ač třeba i uznává autoritu Bible, evoluční model se nám z větší či menší části vlivem kultury, ve které žijeme, a také sekulárního školského systému a médií, vkrádá tak trochu „pod pokličku“, a toto je jedno z témat, které ovlivňuje. Jiní křesťané evoluční pohled na historii a vývoj lidstva jako celku přijímají jako „vědecky prokázaný“, včetně časové linie – hovoříme o tzv. teistické evoluci. Pokud jsou pravdivá tvrzení, že lidstvo vzniklo pomalým procesem evoluce z lidoopů, tedy pravěcí lidé byli prostě hloupí, primitivní či„neandrtálci“ a Bible nemůže být pravdivá, protože ta naopak učí, že lidé byli od počátku inteligentní, ba dokonce inteligentnější a fyzicky zdatnější než nyní. Moderní vzdělávací systém však učí, že právě nyní dosahuje lidstvo vrcholu své existence a kapacity. A pokud příjmeme evoluční časový rámec, co si počneme s biblickým svědectvím o inteligenci starověkých lidí? Označíme ho jako neopodstatněné legendy? Anebo jsou nějaká fakta, dokládající, že pravdu má Bible?

Continue reading

Pozvánka

Adam, Eva, Noe vs moderní genetika

Přeji pěkný podvečer, a dovoluji si vás pozvat k dalšímu vyprávění na téma věda a víra, tentokrát o Bibli a datech, která byla získána celosvětovým sbíráním genetických vzorků mnoha tisíců lidí. Bible umisťuje původ lidstva do oblasti dnešního Blízkého východu, oproti tomu evoluce přichází s teorií „Out of Africa Theory“ čili teorii, že lidstvo pochází z Afriky. Moderní genetika nasbírala data již od mnoha tisíců lidí z různých částí světadílů a odkryla zajímavá fakta. Data jsou dostupná i veřejně v internetových databázích, stačí jen pohledat. Článek je přeložen z anglického originálu a některé odbornější části laicky dovysvětleny.

Continue reading

Pozvánka

Ahojte,

posílám pozvánku na Filmáč 16.11.2019 v 16h v malém sále.

Budeme se dívat na nový křesťanský film „ZLOM“ (2019) podle skutečné
události.

https://www.csfd.cz/film/676065-zlom/prehled/

Přineste dobroty a dobrou náladu :-)

Těším se

Radek

Pozvánka

Milí přátelé,

zveme Vás na opékání na sborové zahradě v neděli 6.10. v 16:00 h u hřejivého ohně, teplého čaje a dobrého jídla (každý, jak si co donese) :-).

Těšíme se na to, že to bude i naše první KD s Fürstovými.

Radek

Když jsi v nouzi, pomůže ti kolize

Pokud trochu sledujete astronomií, můžete si všimnout, že od dob naší školní docházky prodělaly astronomické teorie určitý vývoj. V 90. letech mne ve škole učili, že Slunečné soustava vznikla z disku prachu a plynu (tzv. nebulární hypotéza1) před 4,6 miliardami let, kdy se částečky plynu a prachu postupně shlukovaly, gravitací nabalovaly další částečky, až vznikly planety. Poměrně nudný a pomalý proces. Pokud by jste slyšeli přednášku současného astronoma, teorie už zdaleka tak nudná není. Současná nebulární hypotéza zahrnuje srážky planet, ničivé dopady asteroidů, migrace plynných obrů, roztrhané měsíce, roztříštěná a znovu skládaná nebeská tělesa. Podle proponentů šlo o dramatický proces, ve kterém hrály velkou roli katastrofy. Ale je to přesvědčivá věda? Nebo je to kreativní příběh?

Continue reading

Venuše

Venuše je co do velikosti v naší Sluneční soustavě planetou nejvíce podobnou Zemi a je jí blízká též její polohou. Obíhá zhruba v ¾ vzdálenosti od Slunce, co naše Země. Venuše je ale také zajímavou učebnicí, ze které se můžeme dozvědět mnohé o vzniku Sluneční soustavy a dokonce – překvapivě vzhledem k tomu, že jde o rozpálenou pustinu – o Potopě. Ne všechna data, kterými nás Venuše zásobuje, jsou totiž v souladu s udávaným dlouhým stářím vesmíru. Fakta a údaje čerpám z článku Johnatana Sarfatiho na https://creation.com/venus-cauldron-of-fire.

Podle sekulární astronomie Sluneční soustava (Slunce a planety) vznikla z kondenzací oblaku plynu a prachu, druhu mlhoviny. Hovoříme o tzv. nebulární hypotéze. Ta nelze z řady důvodů (pořadí událostí, potřebný věk atd.) nijak smířit s biblickou zprávou o stvoření světa a má řadu vědeckých problémů.3 Venuše je součástí hned několika z nich.

První a velký problém je, že nebulární hypotéza předpovídá, že vlivem rotace mlhoviny budou všechny z ní vzniklé planety rotovat ve stejném směru (prográdně). Jde o fyzikální zákony zachování momentu hybnosti a energie. Ale Venuše rotuje kolem své osy směrem opačným – retrográdně. Sekulární vědci se problém snažili vysvětlit či spíše obejít tím, že Venuše dříve rotovala prográdně, ale vlivem vyboulení povrchu se vlivem gravitačních a slapových sil Země její rotace postupně zpomalovala, až se převrátila do opačného směru. Zde jsou však dva velké problémy, a sice že slapové síly klesají se čtvercem vzdálenosti, a tudíž vliv Země na Venuši je dost minimalistický, a dále že Venuše v současné době žádné vyboulení nemá, je dokonce ještě více kulatá, než Země. Takže v reálu není pro retrográdní rotaci žádné sekulární vysvětlení.

Rovněž chemické složení Venuše je jiné. Například poměr izotopů vzácného plynu argonu (36Ar a 40Ar) je 300x větší než na Zemi. Pokud by byla nebulární hypotéza správná, měl by být tento poměr izotopů na Zemi a Venuši podobný. Velký rozdíl v složení oblaku plynu v relativně malém regionu (vzdálenost Venuše – Země) prapůvodní mlhoviny je vysoce nepravděpodobný.

Třetím velkým problémem pro evolučně smýšlející astronomy je magnetické pole. Magnetické pole Země je samo o sobě dobrým důkazem pro design a rychlost úbytku jeho energie, stejně jako geologické důkazy rychlých změn polarity v minulosti, výborným důkazem pro mladou planetu Zemi.4 Venuše však magnetické pole má naprosto minimální – méně než 1 / 25 000 toho zemského. Teorie velkého třesku a z ní odvíjející se teorie formace hvězd a planet (vč. nebulární teorie) vysvětlují přítomnost magnetického pole planet pomocí mechanismu sebeudržujícího dynama. Pro slabost (či spíše neexistenci) magnetického pole Venuše se používá její mnohem pomalejší rotace kolem své osy (Venuše se otočí kolem své osy 1x za 243 pozemských dní). Ale i Merkur se otáří pomalu (1x / 58.82 dní) a je menší a přitom je jeho magnetické pole 5x silnější než Venušino. Naopak Mars rotuje skoro stejně rychle jako Země (1,03 dne), ale jeho magnetické pole má sílu jen 1 / 10000 toho zemského.

Oproti tomu kreacionistický model vzniku a perzistence magnetického pole planet fyzika dr. Russella Humpreyho tuto slabost předpovídá.5 Jeho teorie předpovídá, že když byly planety stvořeny, začínaly s magnetickým polem, které určoval degenerující elektrický proud v jádře. Čím menší bylo jádro planety a čím horší vodič elektřiny byl materiál, který se jádro tvořilo, tím rychleji magnetické pole sláblo. Má se obecně za to, že Venuše má menší a méně vodivé jádro než Země, a tudíž její magnetické pole je nyní již velmi slabé, tak jak předpovídá Humpreyho model. Stejně předpověděl sílu magnetického pole Uranu a Neptunu tak, jak ji později změřily vesmírné sondy Voayger 1 a 2.

Ale tím problémy Venuše s miliardami let nekončí. Její povrch, jak ukazují radary sondy Magellan, vypadá stále velmi mladý. Nachází se na něm vysoké hory, včetně Mount Maxwell (11 000 metrů nad tzv. průměrnou výškou povrchu (ekvivalent zemské hladiny moře u jiných planet) a riftová údolí, z nichž nejdelší dosahuje délky 9000 km, štítové sopky, strmé srázy a hladké pláně. Chybí projevy milionů let eroze, které bychom očekávali – při tlusté bouřlivé atmosféře a vysokých teplotách lze očekávat vznik obřích písečných a prašných bouří. Rovněž počet dopadových kráterů po meteoritech – jen 935 – je podstarně menší, než by měl být, kdyby na povrch dopadaly 4 miliardy let.6 Jejich rozmístění je poměrně uniformní. Vznikla tedy teorie, že povrch Venuše byl kompletně zrecyklován před 800-300 miliony let sopečnou a tektonickou aktivitou.6 Právě na základě dat z Venuše vznikla teorie katastrofické subdukce desek, která je základem nového modelu globální potopy (tzv. katastrofické deskové tektoniky). Navíc 84 procent kráterů nejeví žádné známky modifikace erozí atd.6 Důkazy se tak zdají nasvědčovat spíše recentní epizodě meteorické spršky, jak navrhují kreacionisté Dr. Faulkner a Spencer. 7

Země a Venuše jsou si velmi blízké velikostí, hustotou a gravitací. Venuše se nachází zhruba v ¾ vzdálenosti od Slunce co Země. Tyto zdánlivě malé rozdíly však vedou k obrovskému rozdílu v teplotách.

Země je v ideální vzdálenosti od Slunce, a má také ideální atmosféru, s mírným skleníkovým efektem, hlavně díky přítomnosti vodní páry (0,15%), ale též oxidu uhličitého (0,03%). To umožňuje zůstat vodě v tekutém stavu. Země je zatím jediným známým tělesem ve vesmíru, kde se voda v tekutém stavu nachází, s možnou výjimkou podpovrchového oceánu na Europě.

Naopak Venuše, jen o trochu blíže Slunci, je již dost horká na to, aby docházelo k uvolňování CO2 z uhličitanových hornin, např. vápence. To má za následek stupňující se skleníkový efekt typu, který by na Zemi nikdy nemohl nastat. V jeho důsledku má Venuše tloustou afmosféru o tlaku 90 našich atmosfér, což odpovídá tlaku v hloubce 1 km pod mořem zde na Zemi. Díky skleníkovému efektu je povrch Venuše tak horký, že se na něm taví olovo a rudě září. Žádná z velkých molekul, nezbytná pro život, nemá na Venuši šanci přežít. Tlusté mraky dále odrážejí 76% slunečního světla. Proto je Venuše tak jasná. Některé chemikálie v její atmosféře pohlcují světle modré světlo, takže se Venuše jeví nažloutlé. I přesto však část světla proniká na povrch, takže sovětské sondy Venera 9 a 10 odeslaly pozoruhodné snímky Venušina povrchu, dříve, než byly atmosférickým tlakem rozdrceny. Atmosféra Venuše je dokonce tak tlustá, že ohýbá světlo a případný pozorovatel by mohl vidět celý povrch Venuše z jednoho místa jako ze dna obří misky. A aby toho nebylo málo, venušina mračna obsahují namísto vody koncentrovanou kyselinu sírovou a pravděpodobně i krystaly FeCl3.

Závěrem lze říct, že Venuše je pozoruhodná planeta, která funguje jako ukazatel a památník časů, které neodpovídají miliardám let evoluce. Zato odpovídají dobře mladé Sluneční soustavě, stvořené před několika tisíci let. Kromě své vlastní krásy též ukazuje, jak je Země jemně vyladěná pro podporu lidského i jiného života.

Jak nenaletět aneb zdravotní šmejdi opět útočí

V oblasti zdraví koluje spousta mýtů, polopravd i vyložených podvodů, díky kterým může člověk v lepším případě přijít o peníze, v horším o zdraví. Taktika tzv. zdravotních „šmejdů“ se neustále mění. Nedejte se zmást, vesměs jde o stejné lidi, kteří prodávají i zázračné hrnce a čističky vzduchu, jen mění sortiment a názvy firem. Zákon je v takových případech krátký, jak uvidíme i v případě, do kterého se ponořili investigativní novináři webu Idnes, z něhož budu čerpat řadu informací. Protože jsem potkal několik lidí, kteří na podobnou věc naletěli, rozhodl jsem se o problematice též něco málo napsat.

Na internetu na člověka často vykouknou (zejména dole na stránce) různé zajímavé reklamy, které slibují úlevu od nejčastějších potíží. Asi nejčastěji slibují hubnutí nebo zbavení bolestí zad a kloubů. Kdo ještě neviděl fotku, jak Mahulena B. zhubla 12 kg za pouhý měsíc? Jak se chlápek XY naučil cizí jazyk za 30 dní? Či snad chcete exotické ovoce, po kterém se začíná hubnout už za 2 hodiny?


Na webu Idnes byl nedávno publikován článek ohledně klamavé reklamy na pomůcky, léčící kolena. Předem se omlouvám za částečné vykrádání článku, ale lépe bych to sám nenapsal (a hlavně neobvolával všechny ty telefonní linky atd.). Prodejce láká důvěřivé lidi na zdravotní pomůcky Flexigausse, která prý léčí artrozu i jiné onemocnění kolen. Pomůcka „Spouští automatickou obnovu chrupavky a kloubního mazu, vaše klouby mládnou a vracejí se k plné zdatnosti, artróza a bolest za 28 dní nenávratně ustupují!“ (citace prodejce, link neuvádím, nechci mu přidávat zisky z odkazů a reklam po kliknutí). Případ dobře ilustruje, jak celá problematika funguje, takže se na něj podíváme blíže. Pomůcku měl vyvinout profesor Marek Pytlák, specialista na biomedicínské inženýrství, a za vynález byl dokonce nominován na Nobelovu cenu. Jenže tu začíná kámen úrazu. Pan Marek Pytlák neexistuje ani podle seznamů kandidátů na Nobelovu cenu, ani podle seznamů odborníků s titulem v oblasti biomedicínského inženýrství, ani podle seznamu členů ČLK. Nenajdete jej ani na Googlu, nepočítaje v to falešný profil na Facebooku. Nejblíže jsem našel paní Martu Pytlak, z matematického institutu kdesi v Polsku. Reportéři dále volali na zákaznickou linku, kde paní napřed tvrdila, že prof. Pytlák existuje, posléze ale obrátila, že jde lékaře, který produkt zašťiťuje, ale přeje si zůstat v anonymitě, tak je jméno upravené.

Reportéři po chvilce pátrání dále objevili, že stránka má i německou a rakoukskou verzi, kde ovšem pomůcku nevymyslel český vědec Marek Pytlák, ale pro Rakušáky španělský profesor Ramiro Suárez, pro německý profesor Markus Beyrich, na fotkách je ale jedna a tatáž osoba. Až na konci webové stránky pak prodejce malým písmem píše, že vymýšlením jmen chrání klienty: „Dbajíc o jejich spokojenost z poskytovaných služeb uvedená jména a příjmení byla změněna.“ Pochybná čeština může být sama o sobě nápovědou, že jde o podvodnou stránku, nicméně dost šmejdských stránek má už češtinu gramaticky správnou, takže bezchybovost žel již nelze brát jako spolehlivý ukazatel. Majitel stránek zároveň poukazuje na to, že „veškerá podobnost s reálnými postavami je čistě náhodná a nebyla použita účelově.“ A tak si říkám, co kdyby lékaři v nemocnici vystupovali, pro svou ochranu, pod falešnými jmény? 🙂

Prodejce se tím snaží samozřejmě právně sebezastřešit pro případ eventuální žaloby, jeho tvrzení a reference údajných zákazníků se tak stávají nedokazovatelná, nicméně případný žalobce by u soudu stejně uspěl, protože český právní systém takové jednání nepřipouští. Jenže zde by jste narazili na další problém – není vlastně koho žalovat! E-shop je jen prodejce, nikoli výrobce. Když se reportér MF DNES vyptával na zákaznické lince na prodejce, který za výrobkem stojí, odkázali ho na web globalhelpinfo.com. Tyto stránky patří Global Group Ltd. se sídlem na Komorských ostrovech v Indickém oceánu. Zkontaktovat kohokoliv z firmy se reportérů nepodařilo. Kontakt pro možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů chybí také.

Dále se mi několikrát stalo, že lidé argumentovali tím, že zákaznici na stránce si preparát v komentářích chválí. Tyto recenze jsou vesměs falešně vytvořené ve webovém rozhraní. V případě Flexigausse jde o stejný případ: jak zjistili reportéři, na českých stránkách produkt chválí Izabela Batová z Bystřice, na rakouských důchodkyně Antonia Wimmer ze Salcburku a na německých Isabela Niemeyer z Göttingenu, přičemž fotku mají všechny stejnou… Že by šlo o první případ jednovaječnýh trojčat na světě?

Když si reportéři preparát přesto koupili, vyklubala se z něj kolenní ortéza, na kterou někdo přilepil sadu magnetek. Ortéza vám pomůže, pokud si koleno nějak podvrtnete (ale může vám ji předepsat traumatolog či ortoped, nebo si ji sami koupit za pár stovek, není třeba platit několik tisíc v eshopu), ale rozhodně nemůže obnovovat chrupavku ani jiné zázraky, které šmejdi slibují. Magnetky jsou vhodné jako dekorace na ledničku – dají se snadno odlepit, lepidlo není příliš kvalitní, ale tím jejich využití končí. Na stránce navíc běží zrovna slevová akce, která uživatele psychologicky nutí rychle objednat (aby neměl čas hledat další informace), a v průběhu nákupu se vám snaží vnutit jinou, dvakrát tak drahou protézu, která ale vůbec nemá vlastní fotku (aby vám mohli šmejdi poslat tu stejnou za poloviční cenu).

Pro zájemce plný odkaz zde, je opravdu poučný – https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/podvodnici-e-shopy-cesky-trh-podvodni-prodejci.A190628_102345_domaci_jumi.

Ohledně zázračných přípravků na hubnutí a imunitu a vymýcení parazitů a těžkých kovů z těla atd. atd. jde o stejné případy. Dokonce i Ministerstvo zdravotníctví již vydalo oficiální varování, že v poslední době vzrůstá počet podvodných internetových stránek, často založených, resp. registrovaných v zahraničí (např. ve státech Střední Ameriky, USA, Tichomoří apod.), které nabízejí různá údajná pseudoléčiva a často citují jako odborníky neexistující lidi z neexistujících odborných ústavů. Ministerstvo zvlášť namíchlo, že se některé stránky snaží vyvolat dojem, že jde o webovou prezentaci ministerstva, včetně ukradeného loga. Odkaz na původní zprávu zde: http://www.mzcr.cz/obsah/upozorneni-na-klamavou-reklamu_3959_1.html

Protože rizikových eshopů je hodně (přes 600 !), vede Česká obchodní inspekce seznam těchto rizikových eshopů, dostupný na https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/. Procházení seznamu je tedy dosti dlouhé, takže pro rychlou orientaci doporučuji vyhledávání pomoci Ctrl+F. Seznam přebírají některé antiviry a internetové vyhledávače, které vás upozorní, že vstupujete na stránku s neznámou nebo rizikovou reputací. Jde ale zatím jen o první vlaštovky (nebudu tu dělat reklamu a jmenovat :-), většina programů toto zatím v sobě zabudované nemá.

Na závěr podotýkám, že do stejné skupiny klamavých reklam spadají též reklamy „Tajný rituál na velké prachy“, slibující rychlé zbohatnutí, Jak zvýšit výkon motoru o 180%, „1 trik na silný motor“, nebo Stala se milionářkou za půl roku, na zázračné zkvalitnění postelového života nebo Gratulujeme, vyhráváte …něco (většinou smartphone), na naslouchátka, na zázračné léky na cukrovku a rakovinu atd. I v těchto případech jde o nekalé obchodní praktiky, žel opět velmi špatně postižitelné, většinou z důvodu, že prodejce je vlastně neznámý a stránka registrována v nepostižitelné cizině alá Kajmanské ostrovy.

A tak zůstává v platnosti, že nejlépe se ve zdravotní problematice člověk zorientuje, když použije zdravý selský rozum a všechno si napřed řádně prověří a poptá se. Snižuje se tím šance, že takzvaně „skočí na špek“. Špek totiž, jak je známo, není zdravý 🙂